วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จัดกิจกรรมรถโมบาย รักการอ่าน และ I love English บูรณาการกิจกรรม Enjoy Phonics Magic words กิจกรรม Who am I กิจกรรมภาษาพาเพลิน และกิจกรรมรถโมบายรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบายน่าน 2 โดยมีครูชาวต่างชาติ ทำหน้าที่วิทยากร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง และโรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในการนี้นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ