ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การประชุมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและให้ความรู้ด้านดนตรีแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน (ศิลปาชีพทางดนตรี)

ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การประชุมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและให้ความรู้ด้านดนตรีแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน (ศิลปาชีพทางดนตรี)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางราตรี มูลคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและให้ความรู้ด้านดนตรี แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน (ศิลปาชีพทางดนตรี)...
ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษา...
กิจกรรมรถโมบายรักการอ่าน และ I love English

กิจกรรมรถโมบายรักการอ่าน และ I love English

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จัดกิจกรรมรถโมบาย รักการอ่าน และ I love English บูรณาการกิจกรรม Enjoy Phonics Magic words กิจกรรม Who am I กิจกรรมภาษาพาเพลิน และกิจกรรมรถโมบายรักการอ่าน...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว PA(ช่วงเปลี่ยนผ่าน) ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว PA(ช่วงเปลี่ยนผ่าน) ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว PA (ช่วงเปลี่ยนผ่าน) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด...