วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนเชิงรุก “Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมี นางสาวสุพรรณิการ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ และนางรุ่งอรุณ คีรีสัตยกุล ครูโรงเรียนไตรประชาวิทยาทำหน้าที่วิทยากร ณ โรงเรียนไตรประชาวิทยา อำเภอปัว จังหวัดน่าน