วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน