วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายเชิงพื้นที่ (Rakpongprai Network : RN)เพื่อพัฒนาโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2565 เครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคเหนือ กลุ่มที่ 1 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมอูปแก้วรีสอร์ท อำเภอปัว จังหวัดน่าน