วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ติดตามการดำเนินงานการรับการประเมิน ITA Online ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2