วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา “โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ” โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป. น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ และศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2