วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ติดตามการดำเนินงานการรับการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2