วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มเชียงกลางเชียงคานพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป. 1-3 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป. 4 – 6 กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้น ป. 1 – 3 กิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป. 4 – 6