วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้กับบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุม ชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2