วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้รับบำเหน็จบำนาญและการขอยื่นรับนำเหน็จบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายฐาปนพงศ์ อรินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ทำหน้าที่วิทยากรบรรยาย ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2