วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สู่การปฏิบัติสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านสองแคว โรงเรียนบ้านปางปุก อำเภอสองแคว และโรงเรียนบ้านน้ำแป่ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยคำนึงถึงความพร้อม ความสนใจ ความถนัด และพัฒนาการของนักเรียนเป็นสำคัญ