วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วน และมอบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ นำเสนอผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่โรงเรียน บ้านบ่อหยวก ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยการเปิดภาคเรียน on-site อย่างปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โครงการพาน้องกลับมาเรียนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก active Learning โดย นายกรวัฒน์ โนพิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหยวก นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย และนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดจาก ผลการพัฒนาตามบริบทพื้นที่ของโรงเรียน กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน เช่น การปลูกกาแฟ การจัดการผลิตภัณฑ์กาแฟสดการจำหน่ายกาแฟสดโดยโรงเรียนมีร้านฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโรงเรียนได้สร้างที่พักโฮมสเตย์ของโรงเรียน ฝึกนักเรียนปฏิบัติด้านการจัดการและดูแลที่พัก เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กฝึกปฏิบัติการด้านอาชีพ พัฒนาทักษะของคนในพื้นที่ รองรับการเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ในการนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนและ ให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครู ที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียน ทั้งด้านความเป็นอยู่ความสะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนต่อไป