วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพาน้องกลับมาเรียน การเปิดภาคเรียน on-site อย่างปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์ โควิด -19 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก active Learning โดย นางสุจิตรา ยาวิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย ผลการดำเนินงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน และนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดจากผลการพัฒนาตามบริบทพื้นที่ของโรงเรียน กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนต่อไป