วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและประสานความร่วมมือในภารกิจต่อต้านการทุจริต โดยมีเป้าหมายให้มีการพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานอย่างยั่งยืน ต่อไป ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2