วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตร

ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผล ทั้งหมด 5 ท่าน ณ ห้องประชุมชมพูคา สพป.น่าน เขต 2