และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพป. น่าน เขต 2

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำนเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อเตรียมการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2