เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางบัววรรณ ยะสุข นักวิชาการศึกษา และผู้ใหญ่บ้าน ได้รับมอบหมาย จากอำเภอปัว ให้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในพื้นที่ ตำบลปัวและตำบลศิลาแลง อำเภอปัว เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปัว