วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกล

ผ่าน Video conference Google Meet เพื่อร่วมพิจารณาวาระการประชุม จำนวน 16 วาระ ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่านที่ครบวาระ 2 วาระ (ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564) จำนวน 4 ราย โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน