วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินผลและถอดบทเรียนการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะนำมาพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบัน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2