เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาวางแผนแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายเชิงพื้นที่ (Rakpongprai Network : RN) เพื่อการพัฒนาโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อจัดทำหลักสูตรในการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดอบรมในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2565