เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินการ คัดกรองโรงเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ https://1pt.co/OBEC ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 ซึ่งเป็นการชี้แจงให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการคัดกรองโรงเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้ง ในพื้นที่ ลักษณะพิเศษ ผ่านช่องทางออนไลน์ https://ssra.info ระหว่างวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2565 และให้คณะกรรมการกรองกลั่นกรองระดับเขตพื้นที่การศึกษารับรองรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ เพื่อรายงานไปยัง สพฐ. ในลำดับต่อไป