วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านคัวะ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน