วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference ครั้งที่ 5 เขตตรวจราชการที่ 4 และเขตตรวจราชการที่ 16 (โครงการความปลอดภัยโครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2