วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์จากโรงเรียนหลักไปยังโรงเรียนเครือข่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน