วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูภาษาไทยระดับชั้น ป.1 – ป.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การอ่านและการเขียนภาษาไทยในโรงเรียน โดยมีพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก และนายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ที่ปรึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 ทั้งนี้ นางปรานอม จิณะสาม ศึกษานิเทศก์ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ