วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน