วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การอ่านและการเขียนภาษาไทยในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2