วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา บุคลากรด้านระบบสารสนเทศสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการประะชุมทางไกล (Video conference) โดยมีนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมพบปะ บรรยายพิเศษ หัวข้อระบบสารสนเทศที่ดี ต้องทำอย่างไร และนางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่ม DLICT เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ