วันที่ 24 พฤษภาคม 256 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ สาขา บริหารสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ นายมานพ ดาอินวงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า โดยมีคณะกรรมการประเมิน และจ่าสิบโท สรวิชญ์ วงศ์ไชย นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้