วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครู แก่บุตรครูในสังกัด จำนวน 4 ราย รายละ 10,000 บาทมีดังนี้ นางสาวเบญญาภา นาราศิริฤกษ์ นางสาวดวงกมล วัฒนาสกุลไทย นางสาวธัญพิชชา จำเริญกิจไพศาล และนางสาวศศินภา พรหมมินทร์ โดยมี ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 และข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครู ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2