วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป. น่าน เขต 2 และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ห้องจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2