วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง โรงเรียนไตรคามวิทยา อำเภอเชียงกลาง และโรงเรียนบ้านน้ำสอด อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน