วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน