วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมพัฒนาการรอบรู้ด้านสุขภาพและขยายผลการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพแบบ Project Approach ตามคู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ สำหรับครู

ผู้สอนเด็กปฐมวัยในโครงการตามพระราชดำริฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2 พร้อมทั้งเป็นประธานกล่าวปิดการประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ื ทั้งนี้ดำเนินการอบรมโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข