วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมพัฒนาการรอบรู้ด้านสุขภาพและขยายผลการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพแบบ Project Approach ตามคู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ สำหรับครูผู้สอนเด็กปฐมวัยในโครงการตามพระราชดำริฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ื ทั้งนี้ดำเนินการอบรมโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2