วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอบหมายให้ นางสดศรี สุทธการ และนางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ และห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2