วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกล รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ภายใน สพป.น่าน เขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านทางระบบ Google Meet โดยมี รองผอ.สพป. น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม / หน่วย เข้าร่วมชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลต่างๆ ณ ห้องจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2