วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร “กิจกรรมเชิงรุก ห้องเรียนคณิตศาสตร์มีชีวิต” โดยมี นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ ผู้ดำเนินการอบรม ทั้งนี้คณะวิทยากรคณิตศาสตร์ สพป. น่าน เขต 2 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2