วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการอบรมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีนายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูโรงเรียนละ 1 คน และ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน

เขต 2 พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้มีนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ และนายนพดล สมใจ

ครู รร. บ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2