วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการใช้โปรแกรม GSP Version V.506 ระดับความรู้เบื้องต้น ตั้งแต่วันที่

1- 3 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินโครงการในครั้งนี้