เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ทั้งนี้ มีข้าราชการจาก สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 9 ราย มี นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการอีก 8 ราย เข้ารับเครื่องราชฯ ในครั้งนี้