วันที่ 18 เมษายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการ คณะทำงานเครือข่ายส่งเสริมทักษะการคิดคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

ในโครงการเครือข่ายการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 โดย ศน.รัชกร เรือนติ๊บ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมกันนี้ ศึกษานิเทศก์และคณะทำงานได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2565