วันที่ 8 เมษายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง โรงเรียนบ้านกอก และโรงเรียนบ้านสบกอน พบว่านักเรียนมีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคน