วันที่ 8 เมษายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วรราชการระดับจังหวัด เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2