วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา บางพาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนปัว 4 ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีของโรงเรียน โดยใช้โปรแกรมบัญชี online เพื่อให้โรงเรียนสามารถควบคุมการรับ – การจ่าย เงินประเภทต่างๆ ของโรงเรียนได้ถูกต้องรัดกุม ในโอกาสนี้ขอขอบคุณนายรัตน์ จันทโครต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ และผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มปัว 4 ทุกท่าน