วันที่ 5 เมษายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางจันทนา อินทำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในกลุ่ม เข้าร่วมงานวันมรดกน่าน สืบสานมรดกและวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน