ของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนริม-ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าวันที่ 4 เมษายน 2565 นางสุกัญญา บางพาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคปัว เป็นวิทยากรในการการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนริม – ป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีของโรงเรียนโดยใช้โปรแกรมบัญชี online เพื่อให้โรงเรียนสามารถควบคุมการรับ – การจ่ายเงินประเภทต่างๆ ของโรงเรียนได้ถูกต้องรัดกุม ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ วิไลวรรณ นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคารและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนริม-ป่าคาทุกท่าน