วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Application zoom cloud meetings ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2