วันที่ 2 เมษายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาครู และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher School Quality Program :TSQP2) Node1 (เชียงราย-น่าน) โดยมี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม จัดโดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2565 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จ.เชียงราย โดย สพป.น่าน เขต6 2 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 แห่งได้แก่ รร.บ้านไร่ รร.แสงทองวิทยา รร.พระพุทธบาทวิทยา และรร.บ้านน้ำเลียง เป้าหมายในการพัฒนา เพื่อมุ่งเน้น ให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรในด้านระบบบริหารจัดการและความคิดของครูและการจัดการเรียนการสอน (Active learning) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านทัศนคติ (Attitude) ทักษะ(Skill) และความรู้ (Knowledge)ได้ตามบริบทของทั้งในระดับโรงเรียนชุมชนและวิถีชีวิต